தமிழ் සිංහල English
Breaking News

பதவி ஆசை கொண்டவர்களால் அவமானப்பட்டு தலைகுனிந்து நிற்கும் ஒலுவில் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்.!

 ஜெமீல் அகமட் )

இன்று கல்விமான்கள் புத்திஜிவிகள் என்று பலரும் பேசும் பொருளாக தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் இருக்கின்றது இதற்கு காரணம் பதவி ஆசை பிடித்த சில கல்விமான்களே காரணம் என்றுதான் கூற வேண்டும்

மறைந்த தலைவர் அஸ்ரப் அவர்களின் சிந்தனையில் தமிழ் பேசும் மக்களின் கல்வியின் வளர்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு பல எதிர்ப்பு வந்தும் அன்று பல புத்திஜிவிகள் தலைவர் அஸ்ரப் அவர்களோடு இனைந்து போராடி வெற்றி பெற்றனர் அதில் முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரதி தலைவர் டாக்டர் ஜெமீல் அவர்களும் இந்த பல்கலைக்கழகம் உருவாக பாரிய பங்களிப்பு செய்துள்ளார் இப்படி தென்கிழக்கு பிரதேசத்துக்கு பெருமை தேடி தந்த பல்கலைக்கழகம் இன்று பதவி ஆசை கொண்டவர்களால் அவமானப்பட்டு தலைகுனிந்து நிற்பதையிட்டு முழு நாட்டு மக்களும் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்

அன்று ஒரு காலத்தில் தமிழ் பேசும் மக்கள் பட்டம் பெற்று வந்த பல்கலைக்கழகம் இன்று சகல மொழி பேசும் மக்களும் பட்டம் பெறும் பாக்கியத்தை பெற்று இருப்பதை நாம் பெருமைப்பட வேண்டியவர்கள் இன்று அவமானப்பட வேண்டிய நிலைக்கு வந்துள்ளோம் இந்த கேவலம் கெட்ட நிலையை உருவாக்கியவர்கள் கல்வி சமுதாயத்தால் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று புத்திஜிவிகள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் கடந்த காலங்களில் பல பிரச்சினைகளை எதிர் நோக்கி வருகிறது அதில் முன்னாள் உபவேந்தர் மீது துப்பாக்கி பிரயோகமும் நடைபெற்ற சம்பவமும் இருக்கிறது இவைகளை பார்க்கும் போது அம்பாறை மாவட்டத்தில் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகம் மீது அக்கறைகாட்டவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும்

தலைவர் அஸ்ரப் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பல்கலைக்கழகத்தை அழகுபடுத்தி அதன் நிர்வாக சபைகளை சீராக அமைத்து சிறந்த நடைமுறையை ஏற்படுத்தி கல்வியில் முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும் பொறுப்பு தலைவர் அஸ்ரப் அவர்கள் மக்களுக்காக விட்டு சென்ற முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் அதன் உறுப்பினர்களுக்கும் அதிகபட்ச பங்கு உண்டு என்பதை இன்றைய முஸ்லிம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் மறந்து செயல்படுகின்றனர் அவர்கள் தலைவர் அஸ்ரப் அவர்களுக்கு துரோகம் செய்து அவர் சென்ற பாதையை விட்டு விலகி சென்றதால் தான் இந்த பல்கலைக்கழகம் இன்று தலைகுணிந்து நிற்கின்றது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது

ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பல ஆயிரம் மாணவர்கள் கல்வி கற்கும் போது பல பிரச்சினைகள் வருவது இயற்கை அதை சீர் செய்யக்கூடிய பொறுப்புள்ள உபவேந்தர் நியமிக்கபட வேண்டும் அந்த நிர்வாகம் அற்ற நிலையில் தான் பிரச்சினைகளும் உருவாகின்றன இந்த நிலையை தென்கிழக்கு அரசியல்வாதிகள் சரியாக கையாண்டு இருந்தால் பாராளுமன்றத்தில் உயர் கல்வி அமைச்சர் விஜேதாச ராஜபக்ச அவர்கள் பேசவேண்டிய அவசியமில்லை அவரை பேச வைத்தது எமது அரசியல்வாதிகளா என சந்தேகம் கொள்ள வேண்டியுள்ளது

தற்போதைய உயர்கல்வி அமைச்சர் விஜேதாச ராஜபக்ச யார் ? அவரின் கொள்கை என்ன என்பது நாம் அரசியலில் அறிந்த விடயம் அவர் முஸ்லிம் பிரதேசங்கள் மீது கழுகு பார்வையுடன் இருப்பதை அறிந்தும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அவரை தேடி சென்று பல பிரச்சினைகளை கூறிய போது தனது கடமைகள் மூலம் பிரச்சினைக்கு தீர்வுகானாமல் பழம் நழுவி அவரின் பாலில் விழுந்தது போல் அவர் சந்தோஷம் அடைந்து தென்கிழக்கை அனமானப்படுத்த பாராளுமன்றத்தில் பேசியுள்ளார் இதனால் எதிர்காலத்தில் தமிழ் பேசும் சமூகம் கல்விதுறையில் பாதிக்கப்பட போகின்றது என்பதை பல்கலைக்கழகத்தை காட்டிக்கொடுத்தவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தோடு அவர்கள் பதிலும் கூற வேண்டும்

பாராளுமன்றத்தில் விஜேதாச ராஜபக்ச அவர்கள் பாலில் இலஞ்சம் பற்றி பேசிய போது சபையில் அமைச்சர் றிசாத் அவர்கள் இருக்கவில்லை அவர் இருந்து இருந்தால் பதில் வழங்கி இருப்பார் எதோ விஜேதாச ராஜபக்ச அவர்களின் நல்ல காலம் அமைச்சர் றிசாத் முக்கிய வேலையாக வெளியே போய்விட்டார் அப்படி போனாலும் மிக விரைவில் விஜேதாச ராஜபக்ச கூறிய V C இஸ்மாயீல் அவர்கள் பதவியேற்பு , பாலியல் இலஞ்சம் போன்ற விடயத்துக்கு தகுந்த பதில் கொடுப்பார் அதற்கான கால நேரத்தை அமைச்சர் றிசாத் அவர்கள் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளார்

இன்று நாட்டில் முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் ஏற்படும் பிரச்சினைககளுக்கு அமைச்சர் றிசாத் அவர்கள்தான் குரல் கொடுக்கின்றார் தட்டிக்கேட்கின்றார் அதனால்தான் விஜேதாச ராஜபக்ச அவர்கள் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தை அவமதித்து பேசும் போது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எந்த முஸ்லிம் அரசியல்வாதியும் பாராளுமன்றத்தில் பேசாமல் அவர்கள் எதற்காக பாராளுமன்றம் வந்தோம் என்பதை அறியாத மௌனியாக இருந்து விட்டு வெளியில் வந்து கண்டன அறிக்கை விடுவது வேடிக்கையாகும்

தென்கிழக்கு என்பது அம்பாறை மாவட்டத்தின் முதுகெலும்பு அங்கேதான் ஒலுவில் என்ற பிரதேசத்தில் பல்கலைக்கழகம் அமைந்து இருப்பதால் அம்பாறை மாவட்ட மக்களின் வாக்குகளை பெற்று பாராளுமன்ற கதிரையில் அமரும் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் ( 04) நான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றனர் அவர்கள்தான் தென்கிழக்கு பிரச்சினையை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி சிந்திக்காத நிலையில் இன்று அம்பாறை மாவட்ட மக்கள் முஸ்லிம் காங்கிரஸின் ஏமாற்றுவாதிகளுக்கு எதிராக கைகோர்த்து அமைச்சர் றிசாத் அவர்கள் தலைமை தாங்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை ஆதரித்து நிற்கின்றனர் இப்படி அமைச்சர் றிசாத் அவர்களை நம்பி நிற்கும் அம்பாறை மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்த்து தென்கிழக்கை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே முன்னாள் உபவேந்தர் இஸ்மாயீல் அவர்களை தேசியப்பட்டியல் மூலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சர் றிசாத் அவர்கள் நியமித்து தனது அரசியல் அதிகாரத்தை அம்பாறையில் மக்களுக்காக நிலை நிறுத்தியுள்ளார் இதனால் எதிர்காலத்தில் பேசமுடியாத அரச நிர்வாகம் அம்பாறையில் சிறப்பாக நடைபெறும் என்பதை புரிந்து கொண்ட வங்குரோத்து அரசியல்வாதிகள் V C இஸ்மாயீலின் பதவியேற்பு பல்கலைக்கழகம் இவை இரண்டையும் அவமதித்து விஜேதாச ராஜபக்ச பாராளுமன்றத்தில் பேச வாய் மூடி இருந்துள்ளனர் என்பதே உண்மை

Comments

comments

Share this post:

Recent Posts

This site is protected by wp-copyrightpro.com